Legale goksites Haarlemmermeer lijst

 1. Nieuwe Gratis Online Speelautomaten: Uiteraard, wanneer er een potentieel voor een enorme payday, of in de vorm van een storting match bonus of een prijs in een tekening, spelers Direct nemen kennis.
 2. Mobiel Slots Gokken 2023 - Als je het leuk vond om de demo te spelen in onze Who Wants to Be A Millionaire.
 3. Legaal Nieuwe Digitale Slots: Deze site biedt een enorm scala aan slots, tafelspellen, video poker en meer.

Hoe speel ik met de lotto

Speelautomaten Wanneer Dubbelen 2023
Power Spins biedt momenteel geen live chat, maar de site biedt wel een aantal veelgestelde vragen, die kunnen worden gevonden via de help-link op de hoofdpagina.
Gratis Welkomstbonus Elektronisch Casino
Als dat het geval is kunnen er een paar extra stappen te volgen, maar de pokie machine moet in staat zijn om u door die zonder problemen lopen.
Het geld symbolen activeren de Hold en Spin functie.

Nieuwe casino Rotterdam open

Europees Casino Zonder Aanmelden 2023
Deze premie zal worden geïnvesteerd in veilige wegen, en een klein deel van het bedrag gaat naar administratieve vergoedingen en belastingen.
Gratis Elektronische Gokautomaten Spelen Online 2023
Pragmatic Play's Baccarat biedt alle functies die een traditioneel spel van baccarat heeft, maar introduceert ook de draai van het bedrijf op de populaire casino spel door het verstrekken van spelers met toegang tot statistische trends.
Online Nieuw Casino 2023

algemene verkoopvoorwaarden

 1. ALGEMEEN

1.1

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Dogstar

Postadres: Molenveldweg 12, 6231RX Meerssen

Contact: Tel.nr.: 043-3642221

1.2

Dogstar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Via de website van Dogstar  kan de koper dierbenodigdheden bestellen.

1.3

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Dogstar en derden (hierna: ‘koper’) via de website van Dogstar (hierna: ‘de website’) gesloten overeenkomsten. Nederlands Recht is van toepassing op het tot stand komen en de afwikkeling daarvan. Door het plaatsen van uw bestelling geeft u aan met deze algemene voorwaarden in te stemmen.

 

 1. KOOPOVEREENKOMST

2.1

 1. Offertes en aanbiedingen van Dogstar kunnen slechts worden aanvaard zoals deze op de website of per e-mail zijn weergegeven. Alle opgaven van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van artikelen en/of diensten worden door Dogstar zorgvuldig op de website weergegeven. Dogstar kan echter niet instaan voor de juistheid daarvan. Dogstar is niet gebonden aan bestellingen welke zijn geplaatst op basis van op de website voorkomende onjuiste informatie.
 2. Bepaalde verwijzingen op de website kunnen verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. Dogstar heeft daarover geen controle en aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid ten gevolge van de door derde verstrekte informatie.

2.2

Overeenkomsten komen tot stand door een bestelling bij Dogstar  te plaatsen en geeft de koper te kennen dat hij kennis heeft genomen en akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Dogstar.

2.3

Een overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever wordt afgesloten in het Nederlands.

2.4

Orderproces:

Wij verrichten de volgende technische stappen om tot sluiting van een overeenkomst met de opdrachtgever te komen:

 • De koper ziet een voorbeeld van een door hem/haar gekozen product;
 • De koper kan, indien van toepassing, de gewenste maat, kleur of gewicht van het product bepalen;
 • De koper kan vervolgens het product bestellen;
 • De koper kan indien, gewenst, op “verder winkelen” klikken om meerdere producten in de winkelwagen te plaatsen;
 • De koper kan in het winkelwagen scherm vervolgens op “afrekenen” klikken;
 • De koper kan aangeven welke betaalmethoden zijn of haar voorkeur heeft;
 • De koper ziet een besteloverzicht van zijn/haar producten en kan op “bevestigen” klikken;
 • Wij bevestigen de koop door het sturen van een orderbevestiging per e-mail.

 

 1. PRIJZEN

3.1

De op de website vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de levering van artikelen die via de website aangekocht worden. De vermelde prijzen op de website en de totaalprijs in uw winkelwagen zijn inclusief BTW. De vermelding van de totaalprijs in de bevestiging is inclusief eventuele bezorg- en montagekosten.

3.2

In sommige gevallen is sprake van aanbiedingsprijzen. Aanbiedingsprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden Dogstar  op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.

3.3

Dogstar  is gerechtigd prijsstijgingen als gevolg van overheidsmaatregelen na het tot stand komen van de overeenkomst doch vóór levering (zoals in- en uitvoerverbod, invoering of verhoging van rechten, heffingen op import, fabricage, verkoop en/of levering van de verkochte goederen of grondstoffen daarvoor) aan koper door te berekenen.

Onder overheidsmaatregelen worden mede verstaan maatregelen van en binnenlands of buitenlands semi-overheidslichaam of een supra-nationaal orgaan, als de organen van de E.G.

 

 1. LEVERING
 2. Vermelding van leveringstermijnen op de website, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn indicatief, maar zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van een leveringstermijn brengt Dogstar niet in verzuim. Dogstar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.
 3. Indien het door de koper bestelde product niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt Dogstar de koper hiervan op de hoogte. Indien mogelijk levert Dogstar de koper een alternatief artikel van tenminste gelijke prijs en kwaliteit aan.

 

 1. BEZORGING

5.1

De klant dient zijn adresgegevens op de bevestigings e-mail op juistheid te controleren. De klant is verplicht om eventuele onjuistheden dezelfde dag nog door te geven aan Dogstar. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste adresgegevens zullen worden doorberekend aan de klant.

5.2

Bezorgingen vinden uitsluitend plaats in Nederland. Voor bezorgingen in België of op de Waddeneilanden dient de koper Dogstar vooraf op de hoogte te brengen. Dogstar oordeelt over de wijze waarop de klant zijn bestelling bezorgd wordt.

5.3

Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

5.4

Dogstar zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

5.5

Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij Dogstar tenzij anders is overeengekomen.

 

 1. BETALING

6.1

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

 • overboeking
 • creditcard
 • iDeal

Dogstar is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht.

6.2

Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Dogstar is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

6.3

Indien de koper niet tijdig betaalt, is deze in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De koper is in dat geval vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan Dogstar verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de koper bovendien verplicht tot vergoeding van de door Dogstar gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen eventueel nadelig prijsverschil, alle door Dogstar te maken opslagkosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

6.4

In geval van niet tijdige betaling is Dogstar bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

 1. SAMENSTELLINGEN

Indien als gevolg van overheidsmaatregelen, als bedoeld in 3.3 de samenstelling van te leveren goederen wijziging moet ondergaan, is Dogstar verplicht gerechtigd goederen van de aldus gewijzigde samenstelling te leveren, voor een zo nodig in redelijkheid aangepaste prijs, en is koper verplicht die goederen aldus af te nemen.

 

 1. GARANTIES

8.1

Dogstar garandeert dat de door Dogstar geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid mogen worden verwacht. Mocht het door u gekochte product bij aankomst gebreken vertonen, dient de koper dit direct te melden per e-mail of telefoon. Wij zullen het product dan zo spoedig mogelijk vervangen dan wel repareren.

8.2

Aangebroken verpakkingen zoals voer, snacks, strooisel etc., maatwerk die als speciale productie gelden kunnen niet teruggenomen worden.

8.3

Er geldt geen garantie in de volgende omstandigheden:

 1. Bij onoordeelkundig gebruik.
 2. Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
 3. Bij van buitenaf komend onheil (b.v.: blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.).
 4. Indien anderen dan Dogstar zonder voorafgaande toestemming van Dogstar, herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben uitgevoerd.

8.4

De koper is verplicht direct na levering van de bestelde artikelen te onderzoeken of Dogstar de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Dogstar terstond, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering, per email of telefonisch in kennis te stellen van de eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt Dogstar geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te hebben voldaan.

 

 1. ONTBINDING EN RETOURNERING

9.1

 1. De koper heeft gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het artikel het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. Deze periode moet u echter niet verwarren met een ‘op proef-periode’. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u samengestelde producten of speciaal voor u op maat bestelde producten. Alle annuleringen dienen per email of telefonisch aan Dogstar te worden doorgegeven. U dient in uw annulering in ieder geval uw volledige naam, telefoon-, ordernummer en bank- of girorekening te vermelden. Ingeval van ontbinding dient het artikel onmiddellijk en verantwoord (dat wil zeggen: met zo min mogelijk risico op beschadiging) aan Dogstar te worden geretourneerd.
 2. De kosten voor het retourneren van de bestelling dienen te worden voldaan door de koper. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Dogstar zijn voor verantwoording en rekening van de klant.
 3. Nadat de koper een beroep heeft gedaan op de ontbinding en de bestelling retour is ontvangen en deze voldoet aan de genoemde voorwaarden van lid. 8.2, zal Dogstar binnen 30 dagen het aan de koper verschuldigde bedrag restitueren. Restitutie geschiedt op de door de koper opgegeven bank- of girorekening.

9.2

De aanspraak op terugbetaling is aan de volgende voorwaarden gebonden:

 1. De artikelen zijn geheel compleet en in de originele staat;
 2. De artikelen moeten in de originele gesloten en ongeopende verpakking zitten;
 3. De artikelen zijn ongebruikt en onbeschadigd;
 4. De artikelen zijn schoon, zoals de klant deze heeft ontvangen;
 5. De koper kan de aankoopfactuur overleggen;
 6. Het recht van retour geldt niet voor producten die op maat vervaardigd zijn of voor speciale eenmalige aanbiedingen.

 

 1. OVERMACHT

10.1

In geval van overmacht is Dogstar niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

 1. PRIVACY

11.1

Dogstar respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. Dogstar registreert de gegevens van kopers in een databestand. De door de koper verstrekte gegevens in dit databestand worden, behoudens van de koper verkregen toestemming tot aanvullend gebruik, uitsluitend gebruikt voor de bezorging van de bestelling en voor het verzamelen van informatie over Dogstar.

11.2

Persoonsgegevens zullen door Dogstar niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Dogstar, behoudens indien hiervoor expliciete toestemming is gegeven door de koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.

11.3

Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd. Een dergelijk verzoek kan de koper via email indienen.

 

 1. KLACHTEN EN REPARATIES

Dogstar streeft naar een volledige tevredenheid van haar klanten. Mocht er onverhoopt toch iets niet helemaal goed zijn gegaan of niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de koper zijn klacht telefonisch melden via het Dogstar verkoopnummer of per e-mail.

Indien de koper na ingebruikname bij een defect Dogstar wil vragen om herstel van het artikel bepaalt Dogstar op welke wijze dit geschiedt.

De koper kan voor een verzoek om herstel van beschadigde artikelen contact opnemen met Dogstar. Herstel geschiedt door middel van retourzending naar Dogstar. De kosten voor het retourneren van het artikel dienen te worden voldaan door de koper. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Dogstar zijn voor verantwoording en rekening van de klant.

 

Het herstellen of vervangen van een artikel tijdens de garantieperiode en het terugbezorgen van het artikel zijn voor rekening van Dogstar. Buiten de garantieperiode worden er kosten door Dogstar aan de koper doorberekend.

Iedere aansprakelijkheid van Dogstar jegens de koper is beperkt tot maximaal het door de koper aan Dogstar uit hoofde van de overeenkomst te betalen bedrag. Dogstar is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving, verminderde goodwill of enige ander gevolgschade.